You Don’t Know About Love(OST Of Working Mom)

Mol la yo dang shin eul sa ram eul jal mol la yo
Han buhn do sa rang e a pa han juhk uhbseul te ni
Mol la yo dang shin eul yuh ja mam eul mol la yo
Heu reu neun nun mul e I yu ga neul nam ja ra neun guhl

Juhng nyuhng ga shi ryuh ha shin da myuhn
Yuhng yuhng na reul dduh na shi ryuh ha shin da myeon
Sa rang haet duhn ki uhk deul gga ji ham kke ga jyuh ga jwuh yo

Da shi sa rang eul gi da ri myuhn suh
Uh ri suhk geh chu uhk eul duh ol ri myuh
Geu ri wuh ha myuh nun mul bo il su uhb do rok
Jin juhng ga shi ryuh ga shin da myuhn
Na reul dduh na ryuh ha shin da myuhn
Da shin nun mul eun bo I ji an eul rae yo

Mol la yo dang shin eul na ran yuh jal mol la yo
Heu reu neun nun mul e I yu ga neul geu dae ra neun guhl

Juhng nyuhng ga shi ryuh ha shin da myuhn
Yuhng yuhng na reul dduh na shi ryuh ha shin da myeon
Sa rang haet duhn ki uhk deul gga ji ham kke ga jyuh ga jwuh yo

Da shi sa rang eul gi da ri myuhn suh
Uh ri suhk geh chu uhk eul dduh ol ri myuh
Geu ri wuh ha myuh nun mul bo il su uhb do rok

Jin juhng ga shi ryuh ga shin da myuhn
Na reul dduh na ryuh ha shin da myuhn
Da shin nun mul eun bo I ji an eul rae yo
Da shin nun mul eun bo I ji an eul rae yo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s